REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepnowbrow.pl ORAZ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI:
1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. Formularz zwrotu / wymiany.
3. Formularz reklamacji.
 
1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepnowbrow.pl prowadzony  jest przez Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków, NIP 729-19-98-359, Regon 472920858, firma zarejestrowana w Centralna Ewidencja i informacja o działalności gospodarczej prowadzona przez ministra Rozwoju organem prowadzącym rejestr jest CEIDG, adres poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 510233253 (w Dni Robocze od godz. 09:00 do 16:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2. Definicje:

1.2.1. DZIEŃ ROBOCZY – poszczególne dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

1.2.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2.5. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą (zakupu Produktu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

1.2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.2.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.2.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.2.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.2.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.sklepnowbrow.pl.

1.2.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków, NIP 729-19-98-359, Regon 472920858, adres poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 510233253
(w Dni Robocze od godz. 09:00 do 16:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.2.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.2.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

1.2.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 
2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3. Newsletter.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej; Safari w wersji 5.0 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1280x1024.

3.3.5. Zalecane włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

3.3.6. Włączona obsługa JavaScript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.

4.4.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2. Po złożeniu Zamówienia (wybraniu opcji: Zamawiam i płacę) Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem, a która zawiera:

4.4.2.1. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

4.4.2.2. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.4.2.3. Link do niniejszego Regulaminu, jak również jego załączników.

4.4.3. Potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi osobnej wiadomości e-mail.

4.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

4.6. Klient może zastosować w zamówieniu tylko jeden kod rabatowy, uprawniający do zniżki procentowej.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu imoje – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.imojepl.

5.1.2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisy PayPal.

5.2. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem imoje.pl

5.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową przeprowadzona są za pośrednictwem imoje.ingbank.pl

5.4. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

5.4.1. imoje.pl - Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

5.5. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,  chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.


6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Paczka pocztowa.

6.1.2. Paczka kurierska;

6.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego.

6.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
6.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

6.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
6.4.1. takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
6.4.2. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych,
6.4.3. produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia.

6.5. Jeżeli Usługodawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z pkt. powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę.


7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepmateuszmarek.pl lub też pisemnie na adres: Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków, NIP 729-19-98-359, Regon 472920858, adres poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 510233253

7.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o prawach konsumenta ustawą Kodeks cywilny.

8.1.2. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
8.1.2.1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepnowbrow.pl  lub też pisemnie na adres: Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków, NIP 729-19-98-359, Regon 472920858, adres poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 510233253
8.1.2.1. Przykładowy wzór formularza reklamacji zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

8.1.3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego Sprzedawca zaleca zachować wszelkie reklamowane towary do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego.

8.1.4. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków, NIP 729-19-98-359, Regon 472920858, adres poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl  numer telefonu kontaktowego: +48 510233253. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego Sprzedawca zaleca opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją „Reklamacja towaru”.

8.1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta do kontaktu adres korespondencyjny lub adres e-mail.

8.1.6. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.1.7. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.1.8. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury reklamacji, jeżeli wada jest nieistotna.

8.1.9. Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupujący nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepnowbrow.pl lub też pisemnie na adres: Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.


9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sklepmateuszmarek.pl lub pisemnie na adres: Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków,

Przykładowy wzór formularza „Oświadczenie  odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.

9.3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

9.4. W celu usprawnienia procedury zwrotu Usługodawca zaleca odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu oraz opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „Zwrot towaru”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać na adres Sprzedawcy:

Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków,

W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia Sprzedawcy, zwróci on Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tym związanych (Sprzedawca zwróci tylko koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

9.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9.7. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

9.8. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób (o ile nie wymaga on od Sprzedawcy poniesienia dodatkowych kosztów). W przypadku braku takiej informacji Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w tym Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których:
9.9.1. przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informowała klienta przy składaniu zamówienia;
9.9.2. przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
9.9.3. przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.


10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1. Rozstrzyganie sporów sądowych:

10.1.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

10.1.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów:

10.2.1. Kupujący będący konsumentem, w przypadku powstania sporu w związku z umową sprzedaży Produktu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
a.    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
b.    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c.    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

10.2.2. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z tzw. platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.2.3. Dokładne informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący znajdzie na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

11.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają stosowania przepisów dotyczących praw Konsumentów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami dotyczącymi praw Konsumentów, pierwszeństwo mają owe przepisy. Wszelkie  wątpliwości w zakresie stosowania niniejszego Regulaminu tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

11.2. Zmiana Regulaminu:

11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

11.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

11.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.