Polityka prywatności i plików cookies

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Now Brow Professional Eye Studio Tadeusz Kuszczak, Dobieszków 8C, 95-010 Stryków firma wpisana do rejestru przedsiębiorców CDEIG posiadająca NIP 729-19-98-359, Regon 472920858, adres poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 51023325 (w Dni Robocze od godz. 08:00 do 16:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwany dalej Administratorem, będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

  Administrator, zapewnia, że Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z: ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie lub RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

  Wszelkie wyrażenia występujące w treści niniejszej Polityki i rozpoczynające się z dużej litery należy interpretować zgodnie z ich definicjami zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnego pod adresem: www.sklepnowbrow.pl/regulamin .

  W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy (Klienta), może on kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: info@sklepnowbrow.pl lub pod numerem telefonu kontaktowego:. +48 51023325


  II. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub rachunku) jeżeli jest inny niż podany wyżej, ponadto numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie.


  Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży w odpowiednich formularzach. Usługobiorca może podać dane osobowych w celu dokonania zakupu, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera w tym informacji handlowej.

  Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne) takie jak:
  Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.

  Administrator informuje, że dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania (za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce).


  III. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Administrator przetwarza Dane osobowe (tj. dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych) Usługobiorcy (Klienta) wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do niżej określonych celów:
  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia);
  2. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta, a nadto a świadczeniu innych Usług poprzez Sklep Internetowy  (art. 6 ust 1lit. b) Rozporządzenia);
  3. rozpatrywania ewentualnych reklamacji w tym także rozpatrywania roszczeń z tytułu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia);
  4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia);
  5. archiwizowanie dokumentacji tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  6. realizacja ciążących na Usługodawcy (Sprzedawcy) obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego (art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia);
  7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie zgody osoby, których dane dotyczą (newsletter) (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
  8. marketing produktów i usług własnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  9. prowadzenie działań administracyjnych przez Usługodawcę (Sprzedawcę) w tym do analiz, statystyk, raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia);
  10. wyświetlania reklam spersonalizowanych na Stronie internetowej Usługodawcy, w tym zbieranie danych w celu zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


  IV. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Usługodawca (Sprzedawca) jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych niniejszej Polityce, w tym:
  1. dane zawarte w formularzach i umowach – do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń z tych umów wynikających;
  2. dane zawarte w dokumentach rozliczeniowych w tym fakturach VAT oraz rachunkach - do czasu upływu okresów przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że odpowiednie przepisy stanowią inaczej;
  3. dane zawarte w dokumentach związanych z reklamacjami i skargami – do czas upływu okresu przedawnienia roszczeń z tym związanych;
  4. dane uzyskane na podstawie zgody Usługobiorcy - do momentu cofnięcia przez niego wyrażonej uprzednio zgody lub zrealizowania celu przetwarzania tych danych;
  5. dane przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych - do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;
  6. dane przetwarzane w celu wyświetlania reklam spersonalizowanych na Stronie internetowej Usługodawcy – do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Usługodawcy lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę (Klienta) sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

  V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

  Usługodawca (Sprzedawca) jako Administrator danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) informuje, że dane przetwarzane w celach wskazanych w niniejszej Polityce mogą być udostępniane innym podmiotom:
  1. pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy (Sprzedawcy), a nadto podmiotom udzielającym wsparcia Usługodawcy (Sprzedawcy) na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych;
  2. organom państwowym lub innym podmiotom upoważnionych na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Usługodawcy/Sprzedawcy obowiązków (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy).
  3. podmiotom, z którymi Usługodawca (Sprzedawca) ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu w jakim są przetwarzane. Kategorie podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora są następujące:
  a. dostawcy usług IT oraz podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony internetowej w tym Sklepu internetowego,
  b. księgowe (podmioty świadczące obsługę rachunkową),
  c. bankowe (banki),
  d. prawne (profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności),
  e. administracyjne,
  f. pocztowe i kurierskie,
  g. podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych.


  VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

  Administrator zapewnia realizację uprawnień przysługujących podmiotom, których dane dotyczą (Usługobiorców), a do których należą:
  1. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych (art. 21 RODO).
  Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Państwu informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowaniu opartemu na tej podstawie.
  Jeżeli Państwa sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wnieśli Państwo sprzeciw.
  W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec otrzymywania od nas informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Państwu tego typu informacje.
  2. Prawo do usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).  
  Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Państwa danych osobowych.
  Pomimo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Państwa zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w tym celu przez okres do 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
  Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia możemy uniemożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  4. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
  Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo:
  a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c. uzyskać kopię swoich danych osobowych, na warunkach wskazanych w RODO.

  5. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
  Mają Państwo prawo do żądania od nas sprostowania Państwa danych osobowych, gdy są one niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  6. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.
  Mają Państwo również prawo żąda
  , by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  7. Prawo do wniesienia skargi (art. 13 ust. 2 lit. d) RODO)
  Mają Państwo prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.
  Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
  Mają Państwo prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam Państwo udzielili na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Państwa zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Może ono jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Państwa rzecz lub korzystania z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Państwa zgodą.
  Usługobiorca może realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych wyżej danych kontaktowych Administratora.
  VII. UDOSTĘPNIANE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego tj. krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator informuje, że firma Google Inc., z której usług korzysta, zastrzega sobie możliwość przekazywania danych do państwa trzeciego. Google Inc. zastrzega, że w takim przypadku dane są zabezpieczone prawnie odpowiednimi klauzulami ochrony danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
  W każdej chwili udzielimy dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Strona internetowa oraz Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, należy zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Strony internetowej i Sklepu Internetowego należących do Usługodawcy.

  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Z uwagi na postęp technologii, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem działalności w Internecie, Administratora może dokonywać w przyszłości aktualizacji i zmian niniejszej Polityki Prywatności. W związku z powyższym Administrator może, a czasem będzie musiał, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Sklepu Internetowego i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia jednak jedynie dla nowych klientów odwiedzających stronę, dokonujących zakupu i wyrażających zgodę na nową treść.


  PLIKI COOKIES

  I. INFORMACJE OGÓLNE I RODZAJE PLIKÓW COOKIES

  Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Usługobiorców (dalej także jako: Użytkowników) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać dane urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  Na Stronie internetowej i Sklepie internetowym stosowane są różne rodzaje plików Cookies. Istnieją plikie Cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Służą one np. do rozpoznania Państwa urządzenia, gdy znów odwiedzą Państwo Stronę internetową.

  Ponadto istnieją pliki Cookies obsługiwane bezpośrednio przez Administratora jak i pliki Cookies obsługiwane w jego imieniu, np. przez firmy analizujące dane. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej Polityce prywatności.

  Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Strony internetowej i Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania z nich (np. umożliwiają one zapamiętywanie zawartości koszyka). Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego.

  II. PRZEZNACZENIE PLIKÓW COOKIES

  Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika strony oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W takim przypadku nie następuje personalna identyfikacja użytkownika.

  III. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości skorzystania z Aplikacji.